Nhan đề: 
Các yếu tố cản trở sự tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ - Nhìn từ quan điểm giới (Trường hợp tỉnh An Giang)
Tác giả: 
ThS. Phan Thuận & ThS. Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, ISSN 0866-8647
Năm xuất bản: 
2015
Trang: 
45 - 51
Số: 
01