Tên đề tài: 
Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Trúc Lâm
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
UBND huyện Thoại Sơn và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang (Phòng Quản lý khoa học và Công nghệ cơ sở)
Cấp quản lý: 
Sở
Năm hoàn thành báo cáo: 
2018
Nội dung chính: 

Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ở nông thôn hiện nay trên địa bàn xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn:

- Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của địa phương hiện nay.

- Xác định các yếu tố tác động đến nguồn nhân lực của địa phương.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

Nội dung 2: Thực trạng nguồn nhân lực nhân lực của địa phương, đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm về dân số - lao động, đánh giá số lượng, chất lượng lao động các ngành tại địa phương.

Nội dung 3: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả, kết hợp phương pháp định lượng với định tính. Khảo sát xã hội học 381 hộ dân để thu thập thông tin về lao động, việc làm và phỏng vấn sâu 50 người dân và cán bộ ở địa phương. Thu thập số liệu từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài địa phương về tình hình dân số, lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực, nguồn lao động. Phân tích, đánh giá kết quả thu thập thông tin, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến phân bổ lao động, giải quyết việc làm ở địa phương và đề xuất các giải pháp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của địa phương.

Thành viên tham gia: ThS. Trần Thị Kim Liên (PGĐ. Trung tâm NC KHXH&NV), ThS. Đàm Đức Dương (NCV. Trung tâm NC KHXH&NV)

Đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu: UBND xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn

Kinh phí thực hiện: 116.425.400 đồng.

Trong đó: Kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh An Giang hỗ trợ 58.200.000 đồng.