Tên đề tài: 
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang hiện nay
Chủ nhiệm đề tài: 
Lê Thiện Minh
Tình trạng: 
ĐTH
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Sở
Thời gian thực hiện: 
Ttừ tháng 08/2017 - 7/2018
Nội dung chính: 

Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá thực trạng việc thực thi chính sách giảm nghèo, nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo.

Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chỉ đạo điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có hiệu quả.

Nội dung nghiên cứu

Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về đói nghèo và giảm nghèo.

Phân tích thực trạng thực hiện chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang hiện nay, rút ra các nhận xét về kết quả và nguyên nhân của thực trạng đó.

Phương hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmerở tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả, kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng với định tính. Khảo sát xã hội học 400 hộ dân để thu thập thông tin về việc thực thi chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer đồng thời phỏng vấn sâu 60 người dân và cán bộ ở địa phương để làm rõ hơn về thực trạng và các giải pháp cho chính sách. Thu thập dữ liệu từ các tổ chức trong nước và quốc tế về các chính sách giảm nghèo ở Việt Nam, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác giảm nghèo. Qua đó có thêm căn cứ để đánh giá việc thực hiện chính sách giảm nghèo tại địa phương. Phân tích, đánh giá kết quả thu thập thông tin, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có hiệu quả.

Thành viên tham gia:

ThS. Trần Thị Kim Liên (PGĐ Trung tâm Nghiên cứu KHXH&NV), CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà (NCV. Trung tâm Nghiên cứu KHXH&NV), CN. Nguyễn Văn Cọp (Văn phòng Tỉnh Ủy An Giang)

Đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Địa điểm thực hiện: Xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên) và xã Núi Tô (huyện Tri Tôn)

Kinh phí thực hiện: 121.438.000 đồng. Trong đó, kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh An Giang hỗ trợ 60.000.000 đồng