VIỆN NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI

Viện nghiên cứu Gia đình và Giới có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối với sự bình đẳng giới, gia đình và phụ nữ; tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề liên quan đến giới, gia đình và phụ nữ.

Các nhiệm vụ chính của Viện làNghiên cứu cơ bản về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam; Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực giới, gia đình và phụ nữ; thực hiện đào tạo sau đại học, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao; Tổ chức thẩm định, tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Khoa học xã hội Việt Nam; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện; Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo; Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học về giới, gia đình và phụ nữ trong và ngoài nước.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thực hiện đề tài độc lập cấp quốc gia "Hạnh phúc của người Việt Nam: Quan niệm, thực trạng và chỉ số đánh giá" khảo sát tại địa bàn An Giang năm 2017.