Nghiên cứu nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang hiện nay

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang hiện nay”. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Ths. Lê Thiện Minh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá việc thực thi chính sách giảm nghèo, nhận diện những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang, làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh có hiệu quả.

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

Thời gian thực hiện: từ tháng 08/2017 đến tháng 07/2018.

N.T.N.H