Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy tiết thực hành môn hình học khối 6, 7, 8, 9 của một số trường trung học cơ sở tại huyện Phú Tân năm học 2017-2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Đổi mới phương pháp giảng dạy tiết thực hành môn hình học khối 6, 7, 8, 9 của một số trường trung học cơ sở tại huyện Phú Tân năm học 2017-2018”. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và CN. Nguyễn Hữu Chí là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là phát huy khả năng sáng tạo của học sinh THCS trong việc học tập môn hình học thông qua đổi mới phương pháp giảng dạy tiết thực hành môn hình học THCS (lớp 6, 7, 8, 9):

- Học sinh vận dụng được kiến thức hình học đã học để giải quyết các bài toán có nội dung thực tiễn cuộc sống hàng ngày;

- Giáo viên sử dụng được phương pháp giảng dạy toán học thực tiễn trong giảng dạy tiết thực hành hình học.

Thông qua đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn hình học (và môn toán) bậc THCS của các trường và địa phương, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao 4 trường THCS tham gia nghiên cứu và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân.

Thời gian thực hiện: từ tháng 09/2017 đến tháng 08/2018.

Kinh phí thực hiện 132.305.000 đồng; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ 60.000.000 đồng.

N.T.L