Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang hiện nay

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang hiện nay". Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và CN. Hà Thị Bích Mai là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do nữ làm chủ ở tỉnh An Giang, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do nữ làm chủ ở tỉnh An Giang và đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh An Giang. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2017 đến tháng 09/2018.

Kinh phí thực hiện 118.446.000 đồng; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ 59.106.000 đồng.

N.T.L