Nghiên cứu giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng của đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thành phố Long Xuyên; xác định các yếu tố ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến vấn đề cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của thành phố Long Xuyên và đề xuất các giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Long Xuyên. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2017 đến tháng 10/2018.

Kinh phí thực hiện 136.274.000 đồng; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ 60.000.000 đồng.

N.T.L