Nhan đề: 
Thực trạng hỗ trợ tâm lý cho trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở An Giang
Tác giả: 
CN. Lê Xuân Giới
Nguồn trích: 
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển hòa nhập xã hội dựa vào cộng đồng: Cơ hội và thách thức", ISBN: 978-604-73-5599-0
Năm xuất bản: 
2017
Trang: 
402-411