Nhan đề: 
Động cơ học tập của sinh viên trường Đại học An Giang
Tác giả: 
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
Nguồn trích: 
Tạp chí Giáo dục
Năm xuất bản: 
10/2015
Trang: 
14-17
Số: 
368