Nhan đề: 
Thực trạng tiếp cận giáo dục của trẻ em lang thang đường phố tỉnh An Giang
Tác giả: 
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Năm xuất bản: 
10/2016
Trang: 
26-34
Số: 
22
Từ khoá: 
Trẻ em lang thang, tiếp cận giáo dục, tỉnh An Giang
Tóm tắt: 

Bài viết này đề cập đến thực trạng tiếp cận hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên) của trẻ em lang thang đường phố tại 3 đô thị lớn của tỉnh An Giang. Đồng thời, những phân tích, bình giải và kiến nghị nhằm tăng cơ hội và mức độ tiếp cận với giáo dục cho nhóm trẻ em lang thang đường phố cũng được tác giả đề cập trong bài viết này.