Nhan đề: 
Thực trạng tham gia sinh hoạt cộng đồng và các tổ chức xã hội đoàn thể của phụ nữ Chăm huyện An Phú tỉnh An Giang
Tác giả: 
CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
Nguồn trích: 
Thông tin khoa học - Trường Đại học An Giang
Năm xuất bản: 
11/2012