Ứng dụng phần mềm nguồn mở Odoo trong quản trị doanh nghiệp

  1. Phần mềm nguồn mở Odoo là gì?

Khi nói về phần mềm nguồn mở, chúng ta đang nói về chương trình phần mềm đã được tạo ra với ý tưởng chia sẻ. Phần mềm nguồn mở được phát triển, thử nghiệm và cải tiến thông qua cộng tác cộng đồng. Mục tiêu chính là trong tương lai hợp tác sẽ được duy trì, tức là người dùng có thể thay đổi chương trình và điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của họ...