Công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2017

Ngày 04/4/2018, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) đã công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2017.

Chỉ số PAPI đo lường sáu lĩnh vực nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công; và cung ứng dịch vụ công. Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của 14.097 người dân từ 63 tỉnh/thành phố cả nước năm 2017 cho thấy: không có tỉnh/thành nào thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất ở tất cả sáu chỉ số nội dung; còn có khoảng cách rất lớn giữa điểm PAPI cao nhất (39,52 điểm) so với điểm tối đa mong đợi (60 điểm), khoảng cách giữa địa phương có số điểm cao nhất và địa phương có số điểm thấp nhất còn tương đối lớn (39,52 điểm so với 33,09 điểm). So sánh kết quả năm 2016 và năm 2017, không có tỉnh/thành phố nào giảm sút so với kết quả năm 2016, có 7 tỉnh/thành phố tăng điểm đáng kể (Bạc Liêu, Quảng Ninh, Trà Vinh, Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và An Giang). Khi so sánh kết quả năm 2012 với 2017, hai tỉnh An Giang và Trà Vinh đã đạt nhiều tiến bộ ở ba chỉ số nội dung 'công khai, minh bạch' , 'kiểm soát tham nhũng trong khu vực công' và 'cung ứng dịch vụ công' với mức gia tăng về điểm ước lượng trên 10% ở cả ba chỉ số sau 5 năm. An Giang so với năm 2016, có mức tăng điểm ở chỉ số nội dung về sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở hơn 15%, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công hơn 20%...

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ http://congbo2017.papi.org.vn/.

N.T.L