Nhan đề: 
Thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ở tỉnh An Giang
Tác giả: 
ThS. Trần Thị Kim Liên & CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà
Nguồn trích: 
Tạp chí Giáo dục
Năm xuất bản: 
2018
Trang: 
6-10
Số: 
429
Từ khoá: 
Chất lượng, giáo dục, giáo viên dạy nghề, An Giang
Tóm tắt: 

Chất lượng của đội ngũ giáo viên (GV) nghề là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề hiện nay. Kết quả nghiên cứu về chất lượng đội ngũ GV nghề ở tỉnh An Giang cho thấy, trình độ của giáo viên dạy nghề (GVDN) đã có những chuyển biến khá tích cực, số lượng GV có trình độ đại học trở lên, số giảng viên đạt và trên chuẩn về trình độ đào tạo có xu hướng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, vẫn còn những tiêu chuẩn mà GVDN tỉnh An Giang chưa đáp ứng được hoặc tỷ lệ đáp ứng rất thấp. Trình độ tin học, đặc biệt là ngoại ngữ mặc dù đạt tỷ lệ tương đối cao nhưng việc học tập chưa được duy trì thường xuyên. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy chưa được thực hiện thường xuyên, việc lập kế hoạch dạy học chưa chú trọng nhiều đến đối tượng người học và mang nặng tính hình thức. Với GV dạy nghề, công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) là nhiệm vụ quan trọng tuy nhiên số lượng tham gia thực hiện còn khá khiêm tốn và thiếu tính ổn định.