Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Cử nhân Nguyễn Thái Ngọc Hà là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá được tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; xác định được các yếu tố ảnh hưởng phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; xác định được các giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn và đề xuất mô hình phát triển du lịch tâm linh bền vững.

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2019.

Kinh phí thực hiện 119.273.882 đồng; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ 59.573.282 đồng.

N.T.L