Tên đề tài: 
Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thái Ngọc Hà
Tình trạng: 
ĐTH
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Thời gian thực hiện: 
10/2018-11/2019
Nội dung chính: 

Mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá được tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; xác định được các yếu tố ảnh hưởng phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; xác định được các giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn và đề xuất mô hình phát triển du lịch tâm linh bền vững.

Kết quả nghiên cứu được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Kinh phí thực hiện 119.273.882 đồng; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hỗ trợ 59.573.282 đồng.