Tên đề tài: 
Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Trần Thị Kim Liên
Tình trạng: 
ĐTH
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Tỉnh
Thời gian thực hiện: 
03/2018-02/2020
Nội dung chính: 

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND Phê duyệt đề tài "Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang". Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì thực hiện. Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá chất lượng nguồn lao động và tình hình sử dụng, phân công, phân bố lao động cho tỉnh và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lao động, sử dụng và phân công lao động trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 03/2018 đến tháng 02/2020). Tổng kinh phí thực hiện 755.644.000 đồng; trong đó, kinh phí từ ngân sách nhà nước 688.214.000 đồng, kinh phí từ nguồn khác 67.430.000 đồng.