Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Ngày 19/11/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua. Luật mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Các trường đại học thực hiện quyền tự chủ, có trách nhiệm giải trình theo quy định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ này. Các trường đại học được tự chủ trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, chính sách mở ngành, tuyển sinh; tự chủ trong tuyển dụng, sử dụng và cho thôi việc đối với giảng viên, viên chức và người lao động khác; tự chủ trong chính sách, học phí và học bổng cho sinh viên... Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. Chi tiết mời xem toàn văn.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-nam-2018.pdf488 KB