Tên đề tài: 
Bạo lực học đường ở một số trường THCS tỉnh An Giang - Thực trạng và giải pháp
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thị Hoàng Phượng
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
Tháng 7 - Tháng 12/2012
Năm hoàn thành báo cáo: 
2012
Lĩnh vực: 
Giáo dục
Từ khoá: 
bạo lực học đường, THCS, An Giang