Tên đề tài: 
Phân công lao động theo giới trong gia đình ở An Giang hiện nay
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Nguyễn Trúc Lâm
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
3-7/2015
Năm hoàn thành báo cáo: 
2015
Lĩnh vực: 
Xã hội học