Tên đề tài: 
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành
Chủ nhiệm đề tài: 
Lê Xuân Giới
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8 - 12/2012
Năm hoàn thành báo cáo: 
2012
Lĩnh vực: 
Xã hội học