Tên đề tài: 
Năng lực tổ chức thực hiện chương trình Xóa đói giảm nghèo của đội ngũ cán bộ xã, phường ở tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Trần Thị Kim Liên
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
Tháng 7 - Tháng 12/2012
Năm hoàn thành báo cáo: 
2012
Lĩnh vực: 
Xã hội học