Tên đề tài: 
Quan niệm về chung sống trước hôn nhân của sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thái Ngọc Hà
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
6-12/2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013
Lĩnh vực: 
Giáo dục