Tên đề tài: 
Mức độ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Phan Thái Bích Thủy
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8-12/2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013
Lĩnh vực: 
Giáo dục