Tên đề tài: 
Nhận thức của người có H và cộng đồng về Luật Phòng, chống HIV/AIDS
Chủ nhiệm đề tài: 
Lê Thị Hồng Hạnh
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
7-12/2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013
Lĩnh vực: 
Xã hội học