Tên đề tài: 
Nghiên cứu về kiến thức, thái độ, hành vi trong việc tham gia giao thông đường bộ của học sinh ở một số trường THPT tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thị Hoàng Phượng
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
7-12/2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013
Lĩnh vực: 
Giáo dục