Tên đề tài: 
Tìm hiểu nhận thức và hành vi của cha mẹ về vấn đề lao động trẻ em ở nông thôn tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Trần Thị Kim Liên
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
6-12/2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013
Lĩnh vực: 
Xã hội học