Tên đề tài: 
Thực trạng tiếp cận nguồn vốn sinh kế của phụ nữ hộ nghèo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Quách Thị Hồng
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
5-12/2014
Năm hoàn thành báo cáo: 
2014
Lĩnh vực: 
Xã hội học