Tên đề tài: 
Khảo sát nhu cầu người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Mai Thị Vân
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
6-11/2014
Năm hoàn thành báo cáo: 
2014
Lĩnh vực: 
Xã hội học