Tên đề tài: 
Nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường nước của hộ dân sống vên sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Trần Phan Như Ý
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
7-12/2014
Năm hoàn thành báo cáo: 
2014
Lĩnh vực: 
Xã hội học