Tên đề tài: 
Sự tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp huyện của phụ nữ tỉnh An Giang hiện nay
Chủ nhiệm đề tài: 
Trần Thị Kim Liên
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8-12/2014
Năm hoàn thành báo cáo: 
2014
Lĩnh vực: 
Xã hội học