Tên đề tài: 
Thực trạng hỗ trợ tâm lý cho trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Lê Xuân Giới
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
6/2013 - 6/2014
Năm hoàn thành báo cáo: 
2014
Lĩnh vực: 
Công tác xã hội