Tên đề tài: 
Sự tham gia của hộ nghèo trong thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
Lê Xuân Giới
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
7-12/2014
Năm hoàn thành báo cáo: 
2014
Lĩnh vực: 
Xã hội học