Tên đề tài: 
Thực trạng hoạt động thôn giáo và công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tứ ân Hiếu nghĩa trên địa bàn tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
CN. Nguyễn Thái Ngọc Hà & CN. Nguyễn Thị Xuân Lan
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8-12/2015
Năm hoàn thành báo cáo: 
2015
Lĩnh vực: 
Tôn giáo