Tên đề tài: 
Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học
Chủ nhiệm đề tài: 
CN. Lê Thị Hồng Hạnh
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
5-12/2015
Năm hoàn thành báo cáo: 
2015
Lĩnh vực: 
Giáo dục