Tên đề tài: 
Thực trạng tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân qua hệ thống trạm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
CN. Trần Phan Như Ý
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8-12/2015
Năm hoàn thành báo cáo: 
2015
Lĩnh vực: 
Xã hội học