Tên đề tài: 
Nhu cầu việc làm của phụ nữ yếu thế (Nghiên cứu trường hợp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Phan Thái Bích Thủy
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
3-7/2015
Năm hoàn thành báo cáo: 
2015
Lĩnh vực: 
Xã hội học