Tên đề tài: 
Tác động của đào tạo nghề và giải quyết việc làm đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
CN. Lê Xuân Giới
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
8-12/2015
Năm hoàn thành báo cáo: 
2015
Lĩnh vực: 
Xã hội học