Tên đề tài: 
Thực trạng và giải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Mai Thị Vân
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Cấp quản lý: 
Trường
Thời gian thực hiện: 
10-12/2016
Năm hoàn thành báo cáo: 
2016
Lĩnh vực: 
Xã hội học