Tên đề tài: 
Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh (UBND phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên)
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Thời gian thực hiện: 
10/2017 - 1/2019
Năm hoàn thành báo cáo: 
2019
Lĩnh vực: 
Xã hội học
Tóm tắt: 

Ngày nay, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội nói chung và trong lĩnh vực chính trị nói riêng không ngừng được cải thiện và nâng lên đáng kể. Tỷ lệ cán bộ nữ được cơ cấu vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ trung ương đến địa phương đều không ngừng gia tăng.

Tại Thành phố Long Xuyên, các cấp ủy đảng và chính quyền đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy khả năng của mình trong hoạt động quản lý nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Để đánh giá khách quan về kết quả thực hiện vấn đề bình đẳng giới cũng như việc tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo quản lý trên của thành phố, đề tài đã tiến hành thu thập các thông tin thứ cấp từ các báo cáo của Hội phụ nữ, Ban tổ chức thành ủy…kết hợp với kết quả khảo sát bảng hỏi 331 cán bộ nữ và phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm các cán bộ nữ  ở các khối đảng, khối chính quyền và khối đoàn thể. Kết quả khảo sát, đánh giá đã cho thấy sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí, lãnh đạo quản lý trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở cấp thành phố chiếm 26,6%. So với cấp thành phố thì tỷ lệ cán bộ nữ ở cấp phường/xã tham gia lãnh đạo quản lý cao hơn10,9%. Không chỉ tăng lên về số lượng mà chất lượng nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo quản lý cũng không ngừng được nâng lên. Nhiều cán bộ nữ đã vượt qua mọi khó khăn để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ chính trị.

Mặc dù đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý không ngừng được cải thiện về số lượng và chất lượng nhưng so với nam giới thì việc tạo nguồn cán bộ nữ để tham gia vào đội ngũ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn thành phố vẫn đang gặp nhiều rào cản khó khăn.

Căn cứ trên tình hình thực tế của địa phương, đề tài đã đề xuất 4 nhóm giải pháp và 3 kiến nghị nhằm góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang trong thời gian tới.