Tên đề tài: 
Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng bỏ học của học sinh THCS huyện An Phú, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Thời gian thực hiện: 
7/2017 - 9/2018
Năm hoàn thành báo cáo: 
2018
Lĩnh vực: 
Giáo dục
Tóm tắt: 

Tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở đã và đang tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực nông thôn của huyện An Phú, tỉnh An Giang. Vì vậy, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở là rất cần thiết. Thông qua khảo sát 202 học sinh đã bỏ học, phỏng vấn sâu 17 người và thảo luận 2 nhóm học sinh và phụ huynh, kết quả cho thấy có nhiều yếu tố tác động đến tình trạng bỏ học của học sinh trung học cơ sở. Trong đó có bốn nhóm yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến tình trạng bỏ học của học sinh, đó là: học vấn của cha mẹ (giá trị trung bình: 3.18), bản thân trẻ (trị trung bình: 3.08), vấn đề của địa phương (trị trung bình: 2.95) và hoàn cảnh gia đình (trị trung bình: 2.62). Đồng thời, phân tích hồi quy đa biến cũng cho thấy có sáu yếu tố kiểm soát ảnh hưởng đến số lớp mà học sinh bậc trung học cơ sở đưa ra quyết định bỏ học (giải thích được 14,7% ý nghĩa), cụ thể là kết quả học tập trước khi bỏ học, nơi học trùng với nơi đăng ký thường trú, tình trạng gia đình, năm sinh, tộc người và tôn giáo. Để phòng ngừa và giảm tỷ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học, nghiên cứu đã đề xuất bốn nhóm giải pháp chính dựa trên các nhân tố ảnh hưởng cũng như việc tận dụng cơ hội để phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế , khó khăn của chính học sinh bỏ học và gia đình các em. Tuy nhiên, các nhóm giải pháp chỉ phát huy được hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường.