Tên đề tài: 
Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang hiện nay
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Lê Thiện Minh (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang)
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Thời gian thực hiện: 
8/2017 - 10/2018
Năm hoàn thành báo cáo: 
2018
Lĩnh vực: 
Xã hội học
Tóm tắt: 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh An Giang đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc triển khai, thực hiện các chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án và tổ chức triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Qua đó góp phần phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi vùng đồng bào dân Khmer, tạo cơ sở cho sự phát triển. Ngân sách nhà nước đầu tư khá lớn cho vùng đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer giảm đáng kể, cuối năm 2017, Tri Tôn giảm còn 3.017 hộ nghèo dân tộc Khmer, tỷ lệ 27,2% (giảm bình quân 3,15%/năm), Tịnh Biên giảm còn 1.966 hộ nghèo Khmer, tỷ lệ 24,86% (giảm 4,8%/năm).

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, có thể thấy nhiều tồn tại, thách thức về thực hiện chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên đã được chỉ ra, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới sự chồng chéo, phân tán của các chính sách, vai trò hạn chế của quản lý Nhà nước trong việc triển khai, thực hiện chính sách, khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer còn cao (Huyện Tri Tôn còn nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 15%),… Các vấn đề này có những vấn đề mới nổi, cũng có những vấn đề đã tồn tại từ lâu và nay trở thành vấn đề đáng chú ý, vấn đề then chốt trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các nhóm giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc triển khai, thực hiện chính sách giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang hiện nay là: (1) Tạo môi trường thuận lợi để người Khmer vươn lên thoát nghèo; (2) Tạo điều kiện cho hộ nghèo dân tộc Khmer phát triển sản xuất, tăng thu nhập; (3) Tăng cương hơn nữa các chính sách tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội; (4) Hỗ trợ quỹ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; (5) Hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện đối với công tác giảm nghèo; (6) Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức đối với người nghèo dân tộc Khmer.