Tên đề tài: 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang hiện nay
Chủ nhiệm đề tài: 
CN. Hà Thị Bích Mai
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Thời gian thực hiện: 
10/2017 - 9/2018
Năm hoàn thành báo cáo: 
2018
Lĩnh vực: 
Xã hội học
Tóm tắt: 

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh An Giang. Các phương pháp thống kê mô tả, phương pháp định tính và định lượng được sử dụng cho nghiên cứu. Kết quả thu thập và phân tích dữ liệu 288 doanh nghiệp cho thấy: doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (97,7% có vốn dưới 10 tỷ đồng); Hiện nay các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có nhiều yếu tố như tuổi tác, thời gian tham gia kinh doanh, thời gian dành cho công việc ở gia đình….nhưng qua kết quả phân tích tương quan cho thấy những yếu tố ảnh hưởng chính đến sản xuất, kinh doanh của nữ doanh nhân là nguồn vốn. Chủ sở hữu là các nữ doanh nhân liên quan đến nguồn vốn của Hai vợ chồng chiếm 51,5%. Bên cạnh yếu tố vốn các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nữ doanh nhân còn chịu tác động bởi người được hỏi ý kiến trong giải quyết các vấn đề kinh doanh (Người tư vấn kinh doanh) kết quả cho thấy 63,2% người được hỏi là chồng, 24,3% là các thành viên khác trong gia đình. Ngoài hai yếu tố trên thì trình độ học vấn có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nữ doanh nhân. Cụ thể những nữ doanh nhân có trình độ Đại học trở lên có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh với 69,9% trong khi đó các nữ doanh nhân có trình độ thấp hơn có chiều hướng vẫn tiếp tục kinh doanh như hiện tại. Trình độ học vấn cũng giúp các nữ doanh nhân đa dạng hơn trong việc tìm kiếm người hỗ trợ ý kiến trong giải quyết kinh doanh với 91,7% người được hỏi ý kiến là người khác ngoài chồng và gia đình. Nhằm thúc đẩy hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các nữ doanh nhân, các giải pháp được đưa ra dựa vào các yếu tố ảnh hưởng như nâng cao trình độ, tăng cường các lớp tập huấn, thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ, chia sẻ công việc nhà cũng như công việc kinh doanh. Bên cạnh đó thúc đẩy việc tiếp cận vốn đối với các nữ doanh nhân bên ngoài vốn của gia đình.