Tên đề tài: 
Đánh giá nguồn lực cộng đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
CN. Lê Xuân Giới
Tình trạng: 
ĐNT
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Sở
Thời gian thực hiện: 
8/2017 - 10/2018
Năm hoàn thành báo cáo: 
2018
Lĩnh vực: 
Xã hội học