Tên đề tài: 
Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang
Chủ nhiệm đề tài: 
ThS. Trần Thị Kim Liên
Tình trạng: 
ĐTH
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Cơ quan quản lý: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
Cấp quản lý: 
Tỉnh
Thời gian thực hiện: 
2018 - 2020
Lĩnh vực: 
Xã hội học
Nội dung chính: 

* Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá chất lượng nguồn lao động và tình hình sử dụng, phân công, phân bố lao động cho Tỉnh và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lao động, sử dụng và phân công lao động trên địa bàn tỉnh Tỉnh An Giang

* Nội dung nghiên cứu:

- Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nguồn lao động và hiện trạng sử dụng, phân công, phân bố lao động đối với cộng đồng dân cư khu vực nông thôn An Giang

- Nội dung 2: Đánh giá chất lượng nguồn lao động và hiện trạng sử dụng, phân công, phân bố lao động đối với cộng đồng dân cư khu vực nông thôn tỉnh An Giang

- Nội dung 3: Xây dựng mô hình điểm đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn. Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển cho các mô hình đã xây dựng

- Nội dung 4: Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lao động, sử dụng và phân công, phân bố lao động đối với cộng đồng dân cư khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. Dự báo xu hướng việc làm, nhu cầu lao động của người lao động và người sử dụng lao động, chi phí đào tạo,...

* Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu kết hợp các phương pháp tổng quan, phân tích tài liệu, thu thập các biểu mẫu thống kê, lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức hội thảo lấy ý kiến, phỏng vấn sâu doanh nghiệp, người lao động và điều tra xã hội học lực lượng lao động nông thôn.

* Đơn vị ứng dụng: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Chi cục Phát triển nông thôn

* Kinh phí hỗ trợ: 688.214.000đ (từ nguồn Ngân sách Nhà nước)