Nhan đề: 
Đời sống của phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài
Tác giả: 
Quách Thị Hồng
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo (Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam)
Năm xuất bản: 
3/2017