Nhan đề: 
Thay đổi tư duy trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của tỉnh An Giang
Tác giả: 
Quách Thị Hồng
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo (Trường Chính trị Tôn Đức Thắng)
Năm xuất bản: 
4/2017