Nhan đề: 
Sinh hoạt văn hóa Đờn ca tài tử ở An Giang
Tác giả: 
Nguyễn Thái Ngọc Hà
Nguồn trích: 
Kỷ yếu hội thảo khoa học Sau đại học năm 2017 (Trường ĐHKHXH&NV TPHCM)
Trang: 
40 - 54