Nhan đề: 
Những yếu tố tác động đến thực trạng và nhu cầu chăm sóc dinh dưỡng, y tế cho trẻ em bị nhiễm HIV/ AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng HIV/ AIDS ở tỉnh An Giang
Tác giả: 
Trần Thị Kim Liên
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học Trường Đại học Đồng Tháp (ISSN: 0866-7675)
Năm xuất bản: 
2/2018
Số: 
30